Gedrags- & Huisregels

Zwemmers, trainers, commissieleden, bestuur, met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat WZ&PC Triton een leuke en veilige vereniging is, waar iedereen met plezier de zwemsport kan beoefenen. Triton ondersteunt Code Blauw van de KNZB. Code Blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier! Wij streven naar een zwemklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Gedragsregels en Gedragscode Sociale Veiligheid WZ&PC Triton

WZ&PC Triton hanteert de 11 gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels die het NOC*NSF opgesteld heeft, uitgebreid met enkele regels uit de Gedragscode van de gemeente Amsterdam:

 1. Ik moet zorgen voor een veilige omgeving en sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo door de sporter wordt ervaren. Ik houd mij aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 2. Ik ken en handel naar de regels en richtlijnen. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook de sporters in staat om er meer over te weten te komen.
 3. Ik ben zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ik vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 4. Ik ben bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruik mijn positie niet. Ik gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen ten opzichte van de sporter. Ik onthoud mij van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen en aanrakingen op een zodanige wijze dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 5. Ik respecteer het privéleven van de sporter en onthoud mij ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast. Ik dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is voor het gezamenlijk gestelde doel. Ik zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer, douche of de slaapzalen tijdens bijvoorbeeld club- en/of trainingsweekenden.
 6. Ik tast niemand in zijn waarde aan. Ik onthoud mij van discriminerende, kleinerende of intimiderende (verbale) opmerkingen en gedragingen. Ik maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Ik sluit niemand buiten en ben tolerant.
 7. Ik ben een voorbeeld voor anderen en onthoud mij van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Ik gedraag mij respectvol, onthoud mij van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.
 8. Ik neem geen gunsten, geschenken, diensten of (im)materiële vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Daarnaast aanvaard ik geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. Als mij iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld ik dit meteen aan het bestuur en/of vertrouwenspersoon.
 9. Ik bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 10. Ik zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen. Ik heb de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, ben ik verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. Ik zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien ik gedrag signaleer dat niet in overeenstemming is met deze regels zal ik de betreffende persoon daarop aanspreken. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen mijn verantwoordelijkheid om in de geest hiervan te handelen.
 11. Ik ben open en alert op waarschuwingssignalen. Ik ben waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om deze door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.
 12. Ik ben voorzichtig. Ik stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Ik wed niet op de sport waar ik bij betrokken ben.
 13. Ik maak afspraken met de jeugd dat er geen alcohol of drugs wordt gebruikt.

Aannamebeleid vrijwilligers

WZ&PC Triton hanteert een aannamebeleid voor vrijwilligers:

 1. Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden
 2. Er kunnen referenties gecheckt worden
 3. Er wordt een VOG aangevraagd
 4. De vrijwilliger wordt aangemeld als lid bij de bond en valt daarmee onder het tuchtrecht van de KNZB
 5. De gedragsregels zoals hierboven vermeld worden met de vrijwilliger doorgenomen
 6. De vrijwilliger ondertekent de geheimhoudingsverklaring

Huishoudelijk reglement

In onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement leest u onze regels en richtlijnen. Deze documenten worden na inschrijving via de mail toegezonden. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegeven. Ook wij als zwemvereniging hebben te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Triton heeft de AVG-verklaring ontvangen, waarin vermeld is dat wij het traject naar behoren hebben ingezet.

Privacyverklaring

Onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacyverklaring, waarin te lezen is hoe de vereniging omgaat met het verwerken van gegevens (gegevens die de vereniging nodig heeft om te kunnen functioneren). Met de toestemmingsverklaring geeft u toestemming aan WZ&PC Triton om uw gegevens te mogen gebruiken. Denk aan informatie omtrent speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook overzichtsfoto’s en filmpjes die op de website komen te staan.