Gedrags- & Huisregels

Zwemmers, trainers, commissieleden, bestuur, met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat WZ&PC Triton een leuke en veilige vereniging is, waar iedereen met plezier de zwemsport kan beoefenen. Triton ondersteunt Code Blauw van de KNZB. Code Blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier! Wij streven naar een zwemklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Gedragsregels

WZ&PC Triton hanteert de 11 gedragsregels voor begeleiders, zoals de gedragsregels die het NOC*NSF opgesteld heeft:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid vrijwilligers

WZ&PC Triton hanteert een aannamebeleid voor vrijwilligers:

 1. Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden
 2. Er kunnen referenties gecheckt worden
 3. Er wordt een VOG aangevraagd
 4. De vrijwilliger wordt aangemeld als lid bij de bond en valt daarmee onder het tuchtrecht van de KNZB
 5. De gedragsregels zoals hierboven vermeld worden met de vrijwilliger doorgenomen
 6. De vrijwilliger ondertekent de geheimhoudingsverklaring

Huishoudelijk reglement

In onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement leest u onze regels en richtlijnen. Deze documenten worden na inschrijving via de mail toegezonden. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegeven. Ook wij als zwemvereniging hebben te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Triton heeft de AVG-verklaring ontvangen, waarin vermeld is dat wij het traject naar behoren hebben ingezet.

Privacyverklaring

Onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacyverklaring, waarin te lezen is hoe de vereniging omgaat met het verwerken van gegevens (gegevens die de vereniging nodig heeft om te kunnen functioneren). Met de toestemmingsverklaring geeft u toestemming aan WZ&PC Triton om uw gegevens te mogen gebruiken. Denk aan informatie omtrent speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook overzichtsfoto’s en filmpjes die op de website komen te staan.